http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK415 - Teorie rozhodování - cvičení

Cvičení k Teorii rozhodování vede Ing. Martina Kuncová, Ph.D. a Mgr. Jana Sekničková, Ph.D. Následující stránky souvisí s cvičeními Mgr. Jany Sekničkové, Ph.D.


Hodnocení:

  • 1. test - maximálně 15 bodů 
  • 2. test - maximálně 15 bodů 
  • seminární práce - maximálně 15 bodů
  • prezentace seminární práce - maximálně 5 bodů
  • ústní zkouška - maximálně 50 bodů

Celkem - 100 bodů (o konečné známce rozhoduje ústní zkouška): jednotlivé známkové stupně jsou odstupňovány podle systému ECTS 

Prezentace seminárních prací:
Prezentace - proběhne pravděpodobně na posledních cvičení semestru, případně v prvém týdnu zkouškového období, termín bude upřesněn. Prezentaci předem neposílejte, bez povídání mi není k ničemu. Využít můžete techniku dostupnou v učebně (zajistím počítač a dataprojektor), stejně jako software (např. Powerpoint). Prezentace NESMÍ přesáhnout 10 minut, zabrat by ideálně měla tak 6-7 minut. Prezentujte výsledky, nikoliv postupy. Všichni budou mít za sebou písemku, takže postupy budou znát! Body za prezentaci dostávají ti, co prezentují.

1. seminární práce:
Termín odevzdání - 01.01.2013 23:59 do odevzdávárny v ISISu, nejdéle však dva týdny před plánovaným termínem zkoušky.
Prezentace - viz výše.

Téma 1 - vícekriteriální hodnocení variant
Požadavky - reálná úloha vedoucí na min. 6 nedominovaných variant, min. 6 kritérií (z toho alespoň 2 minimalizační), 3 metody VHV (z toho alespoň jedna s kardinální informací a maximálně jedna z metod WSA, TOPSIS a ELECTRE I.)
Cíl - prozkoumání vybraných tří metod do hloubky na konkrétním ekonomickém příkladě kromě výběru notebooku
Způsob odevzdání - do odevzdávárny v ISISu.
Ukázka vzorové seminární práce ke stažení zde.

Téma 2 - vícekriteriální lineární programování
Požadavky - reálná úloha vedoucí na min. 3 proměnné, min. 3 účelové funkce (z toho alespoň 1 minimalizační a 1 maximalizační) a 3 omezení (nesmí být všechna typu menší nebo rovno). Zvolte si 3 metody VLP (z toho alespoň jedna s průběžnou informací).
Cíl - prozkoumání vybraných tří metod do hloubky
Způsob odevzdání - do odevzdávárny v ISISu.

Téma 3 - ostatní oblasti teorie rozhodování
Požadavky - vyberte si libovolný reálný rozhodovací problém (diskrétní modely rozhodování -- rozhodování při jistotě, neurčitosti a riziku, modely analýzy obalu dat -- CCR/BCC I/O modely, modely teorie her -- antagonistické a neantagonistické konflikty, modely teorie veřejné volby, modely týmového expertního výběru, modely vyjednávání) a zašlete ke schválení cvičící. Požadavky na seminární práci budou stanoveny individuálně dle typu úlohy.
Cíl - prozkoumání vybraného problému do hloubky.
Způsob odevzdání - do odevzdávárny v ISISu.

Forma - neočekávám detailně popsané postupy, ale naopak čekám odkaz na literaturu, kde postupy budou, stejně jako citované zdroje dat. Na začátku nesmí kromě ekonomického modelu chybět kompletní matematický model s jednotkami (u variant/proměnných, omezeních i kritérií/účelových funkcí). U každé metody musí být navíc matematický model řešené úlohy (vždy než dáte něco do počítače, musí být v práci uveden model). Navíc s výhodou využívejte software, do práce pak přidejte poslední tabulku, matici nebo cokoliv, co potvrdí správnost vašeho uspořádání variant či výběru varianty kompromisní, případně kompromisního řešení. Nezapomeňte interpretovat výsledky a své úvahy zdůvodnit. Rozhodně se zamyslete u každé metody, proč vybrala právě takové řešení, jaké vybrala. Pokud jednotlivé metody vyberou různá řešení, zdůvodněte, proč se tak stalo. Také nezapomeňte na závěr! Součástí seminárky je také gramatická, stylistická a typografická správnost a upravenost výsledné zprávy, kvalita je hodnocena stejně jako u diplomových prací. Práce bude odevzdána ve formátu: MS Word 2003 (*.doc) nebo 2007 (*.docx), LaTeXu (*.tex) nebo ve formátu PDF (*.pdf).

Software pro výuku a seminární práce:

Sanna:
Software, který lze používat k vícekriteriálnímu hodnocení variant, je doplňkem pro MS Excel. Nainstalován je na školní síti.
IZAR:
Testovací a doposud neodladěnou verzi softwaru pro vícekriteriální rozhodování si můžete stáhnout na adrese:
http://smalltalk.felk.cvut.cz/projects/izar/wiki/Download
Součástí uvedených webových stránek je formulář pro hlášení chyb
. Kdo najde v softwaru studenty dosud nenahlášenou chybu (v současé době víme o čtyřech), nahlásí ji pomocí uvedených stránek a udá své xname, získá 3 prémiové body ze cvičení.

1. test:
Termín - na přednášce 15.11.2012 (90-120 minut)
Obsah - diskrétní jednokriteriální modely a vícekriteriální hodnocení variant
K testu je možno používat oficiální tahák (dostupná nová rozšířená verze), který dostanete se zadáním.
Kdo najde v tomto taháku dosud nenahlášenou chybu a oznámí ji emailem, získá jeden prémiový bod ze cvičení.

2. test:
Termín - na přednášce 13.12.2012 (90-120 minut)
Obsah - vícekriteriální programování, teorie společenského výběru a teorie her 
K testu je možno používat oficiální tahák, který dostanete se zadáním.
Kdo najde v tomto taháku dosud nenahlášenou chybu a oznámí ji emailem, získá jeden prémiový bod ze cvičení.

ZADÁNÍ CVIČENÍ:

1. cvičení   - spojité jednokriteriální modely
2. cvičení   - diskrétní jednokriteriální modely
3. cvičení   - váhy, aspirační úrovně 
4. cvičení   - ordinální informace
5. cvičení   - kardinální informace 1
6. cvičení   - kardinální informace 2
7. cvičení   - kardinální informace 3
8. cvičení   - informace a priori a samostatné cvičení    
9. cvičení   - interaktivní metody, soubor k příkladu 4 (*.lg)
10. cvičení - metody s informací aposteriori
11. cvičení - metody s informací aposteriori, antagonistické konflikty, data k příkladům
12. cvičení - neantagonistické konflikty, data k příkladům
13. cvičení - volební hry, teorie společenského výběru

Informace, kdy je třeba normovat účelové funkce. 

POZNÁMKY KE CVIČENÍM:

1. cvičení - spojitý jednokriteriální model
              -
příklad k procvičení

2. cvičení - diskrétní jednokriteriální model
              -
příklad k procvičení

3. cvičení - volba vah a kriteriální matice

4. cvičení - aspirační úrovně

5. cvičení - ordinální informace

6. cvičení - kardinální informace - část I.

7. cvičení - kardinální informace - část II.

©Jana Sekničková