http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK202 - Matematické modelování II

Anotace

 

Kurz volně navazuje na úvodní kurz matematického modelování 4EK201. Studenti získají praktické dovednosti v matematickém modelování problémů operačního výzkumu a ekonometrie.

 

Cíl

 

Cílem kurzu je naučit studenty prakticky využívat teoretické znalosti získané v kurzu matematického modelování. Studenti se naučí mimo jiné pracovat s dostupnými softwary pro matematické modelování při řešení praktických problémů.

Osnova

 

1.     Matematické základy řešení úloh matematického programování, využití softwaru.

2.     Formulace a řešení úloh lineárního programování (LP) – úloha výrobního plánování, směšovací a nutriční problémy, analýza portfolia, úlohy s polotovary, včetně ekonomických interpretací.

3.     Formulace a řešení úloh celočíselného lineárního programování (ILP) – řezné problémy, úlohy s komplety, včetně ekonomických interpretací.

4.     Formulace a řešení dopravního problému, včetně ekonomických interpretací.

5.     Formulace a řešení speciálních distribučních úloh – přiřazovací problém, okružní dopravní problém, toky v sítích.

6.     Formulace a řešení úloh nelineárního programování (NLP) – lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, minimalizace maximální chyby a součtu absolutních chyb.

7.     Modely řízení zásob – praktické řešení problematiky včetně řešení na počítači.

8.     Teorie grafů – formulace matematických modelů a řešení na počítači.

9.     Formulace matematického modelu úlohy vícekriteriálního rozhodování, včetně řešení na počítači.

 


Požadavky

 

Hodnocení studentů má dvě části: body za průběžnou práci během semestru a závěrečný test. Závěrečný test hodnocený maximálně 60 body se bude psát na posledním cvičení. Toto cvičení je tedy pro studenty povinné. V případě neúčasti je třeba doložit nepřítomnost pracovní neschopenkou od lékaře do 3 pracovních dnů. Obsahem testu bude látka celého semestru včetně vypracování na počítači a ekonomické interpretace výsledků. V průběhu semestru mohou studenti získat dalších maximálně 40 bodů za aktivní práci. Tyto body uděluje cvičící v průběhu semestru za aktivitu projevenou na cvičeních, samostatnou práci a domácí úkoly.

 
Stupeň      Bodové ohodnocení
1                90 – 100 %
2                75 – 89 %
3                60 – 74 %
4                  0 – 59 %

 


Literatura předmětu

Druh
lit.

ISBN

Název knihy

Autoři

Rok
vydání

Poznámka

 

Z

978-80-245-1266-2

Matematické modelování

Fábry, Jan

2007

 

 

D

80-86419-23-1

Operační výzkum - kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování

JABLONSKÝ, Josef

2002

 

 

 

D

80-245-0816-8

Lineární modely

LAGOVÁ, M.-Jablonský, J.

2004

 

 

©Jana Sekničková